Jesteśmy z Wami już ponad 25 lat!

Uczestniczymy w kluczowych inwestycjach polskiej gospodarki.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Usługi Transportowe Tadeusz Ptak z siedzibą w Gdańsku ul. Długie Ogrody 11 H/1 80-754,

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@ptak-transport.pl, poczta: Usługi Transportowe Tadeusz Ptak ul. Długie Ogrody 11 H/1 80-754 Gdańsk,

3. Cele oraz podstawa prawna:

a) Realizacja umowy,

b) Zgoda,

c) Rekrutacja,

d) Zbieranie danych w innych przypadkach,

Administrator wykorzystuje podane przez klientów dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu) w celu realizacji zawartych z nimi umów. Dane te mogą być również używane w celach marketingowych (informowanie o nowych produktach lub usługach), lecz tylko po uprzednim uzyskaniu zgody na kontakt w takim celu.

Wszystkie dane osobowe zawarte zarówno w korespondencji tradycyjnej jak i elektronicznej oraz zebrane poprzez kontakt telefoniczny kierowane do administratora w sprawach nie związanych ze świadczeniem na rzecz nadawcy usługi są przetwarzane wyłączenie w celu komunikacji z nadawcą wiadomości. W takim wypadku podanie określonych danych jest wymagane przez Administratora tylko w przypadku, gdy jest to niezbędne dla powyższego celu, a brak podania takich danych skutkuje brakiem możliwości załatwienia sprawy. W powyższym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Administrator zapewnia by ilość przetwarzanych danych w korespondencji była zgodna z zasadą minimalizacji danych i by miały do niej dostęp jedynie osoby upoważnione.

Administrator przetwarza dane osobowe podawane przez potencjalnych pracowników w procesie rekrutacyjnym, zakres danych jakich Administrator oczekuje od kandydatów do pracy nie przekracza katalogu zamieszczonego w przepisach prawa pracy. Niemniej, w chwili gdy potencjalny kandydat do pracy przekaże zakres danych większy niż ten wymagany przez obowiązujące przepisy, domniemywa się, że wyraził on zgodę na przetwarzanie tych danych. Taką zgodę można wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W razie, gdy przesłane aplikacje będą zawierać informacje nieadekwatne do celu, jakim jest rekrutacja,  nie będą one wykorzystywane ani uwzględniane w procesie rekrutacyjnym.

Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa – Kodeksu pracy, a konkretniej związanych z procesami zatrudniania. Podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami Kodeksu pracy)
 • w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami Kodeksu Pracy, a także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO)
 • w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę, można ją wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Okres retencji dla zgody dla celów przyszłych rekrutacji został ustalony na dwa lata. Po tym czasie dane będą usuwane.

W razie zbierania danych dla celów związanych z wykonaniem konkretnej umowy, Administrator przekazuje osobie, której dane dotyczą, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych, w momencie zawierania umowy.

W związku z prowadzoną działalnością, Administrator zbiera dane osobowe także w innych przypadkach – np. podczas spotkań biznesowych, na eventach branżowych czy poprzez wymianę wizytówek – w celach związanych z nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych. Dane osobowe podawane są w takich wypadkach dobrowolnie. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością.

Dane osobowe zebrane w takich przypadkach przetwarzane są wyłącznie w celu dla jakiego zostały zebrane, a Administrator zapewnia ich odpowiednią ochronę.

4. Odbiorcy danych:

Dane osobowe mogą być ujawnione właściwym organom bądź osobom trzecim w wypadku, jeśli żądając ujawnienia takich informacji powołają się one na odpowiednią podstawę prawną oraz będzie to zgodne z przepisami obowiązującego prawa.

5. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy:

Dane osobowe nie sa przekazywane poza EOG.

6. Okres przechowywania danych:

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od celu przetwarzania.

Realizacja umowy – W przypadku, gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej zakończenia. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane osobwe przetwarzane są do jej wycofania.

Przepisy prawa – W wypadku, gdy podstawą prawną jest przepis prawa, okres przetwarzania danych osobowych wynika również z konkretnych przepisów.

Uzasadniony interes Administratowa – W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, dane osobowe przetwarzane sa przez okres umożliwiający jego realizację lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.

Ochrona przed roszczeniami – Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim bedą wymagać tego przepisy prawa.

W wypadku upłynięcia okresu retencji, dane osobowe są niezwłocznie usuwane lub anonimizowane.

7. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Prawa osób, których dane dotyczą

Osobom, któych dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

 • Prawo do informacji o przetwarzaniu danych,
 • Prawo do uzyskania kopii danych,
 • Prawo do sprostowania,
 • Prawo do usunięcia danych,
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • Prawo do przenoszenia danych,
 • Prawo sprzeciwu,
 • Prawo do wycofania zgody.

W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Przeniesienie swoich danych osobowych do innego podmiotu:

Klientowi przysługuje możliwośc przeniesienia swoich danych osobowych do innego podiomtu.

9. Klientowi przysługije prawo do złożenia skargi do GIODO:

W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Czy występuje profilowanie danych osobowych:

Nie występuje profilowanie danych osobowych.